Specialpedagog förskola

Specialpedagogiska insatser i förskolan ses som ett komplement till förskolans pedagogiska verksamhet.

I specialpedagogens arbete ingår bland annat att

  • Kontinuerligt besöka förskolan för att stödja främjande och förebyggande insatser genom kartläggning, utredning, bedömning och uppföljning av lärmiljöer, grupp och enskilda barn
  • Vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, för pedagoger, rektor, vårdnadshavare och andra berörda
  • Arbeta med att ge stöd vid övergång såväl inom förskolan som vid övergång till förskoleklassen
  • Samverka med externt stöd, exempelvis barnhälsovården, socialtjänsten, barnhabiliteringen, barn och ungdomspsykiatriska mottagningen och logoped
  • Bidra till verksamhetens utvecklingsarbete