Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Här finns information om de olika insatser och verksamheter som kan bidra till en god livssituation för dig som är äldre.

Olika stöd för dig som är äldre:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende/växelboende
  • Äldreboende/demensboende
  • Anhörigstöd
  • Avlösning i hemmet

För att få hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet, korttidsboende, växelboende, äldreboende/demensboende eller avlösning i hemmet behöver du göra en ansökan. Lagen som reglerar omsorgen om äldre kallas socialtjänstlagen (SoL).

Det finns också stöd att ansöka om från pensionsmyndigheten: 

  • Bostadstillägg som är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension så att du kan betala din bostadskostnad. 
  • Äldreförsörjningsstöd som är ett skattefritt stöd för dig som har låg eller ingen pension så att du kan betala din bostadskostnad och uppnår skälig levnadsnivå. 

Läs mer och ansök via Pensionsmyndighetens webbplats.