Skadade, sjuka eller döda djur

Det händer att vilda djur skadas eller insjuknar och blir liggande på en plats om kan vara olämplig. Beroende på vad det gäller kan ansvaret ligga hos kommunen, polisen, Länsstyrelsen, fastighetsägaren eller dig som privatperson.

På kommunal mark

Om du hittar ett skadat eller ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, så ska du ta kontakt med tekniska förvaltningen.

På privat mark

Om ett skadat eller större dött djur uppehåller sig eller ligger på en privat fastighet är det upp till fastighetsägaren att ta hand om det.

Tillstånd

Det är bara företag med polistillstånd som får skjuta djur inom tätort och detaljplanelagt område. Kostanden att forsla bort eller avliva ett djur på sin egen fastighet får fastighetsägaren stå för. Kontakta tekniska förvaltningen för att få uppgifter om vilka företag som har polistillstånd för att skjuta inom detaljplanelagt område.