Klimatprogrammet

Programmet visar hur vi ska minska vår klimatpåverkan och anpassa vår verksamhet

Klimatprogrammet består av två delar: del 1 Klimatanpassning och del 2 Minskad klimatpåverkan.

Klimatpåverkan och klimatanpassning är två sidor av samma mynt.  Klimatanpassning handlar om att förebygga den klimatförändring vi inte kan motverka, d.v.s. att lindra de skador som kan uppkomma på grund av ett förändrat klimat. Att minska samhällets klimatpåver­kan och därmed hindra att skadorna ens uppkommer är dock det övergripande målet.

Programmet ger möjlighet att arbeta strategiskt, systematiskt och prioritera vissa mer betydande områden.

Här följer exempel på vad vi kommer att göra under de kommande fem åren:

  • Ta fram handlingsplan för mest betydande klimatrisker
  • Utveckla kommunens klimat- och sårbarhetsanalys
  • Upprätta klimatanpassad VA-plan
  • Informationsåtgärder kring invasiva främmande arter
  • Kartlägga och minska växthusgasutsläppen från transporter och resor i vår organisation
  • Renovera en egen befintlig fastighet på energi- och resurseffektivt sätt
  • Ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling och strategiska inköp
  • Jobba med hållbara investeringar