Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 29 februari klockan 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Du kan följa sammanträdet via webb-tv.

Följande ärenden behandlas:

  1. Upprop och godkännande av dagordningen
  2. Val av justerare
  3. Justering inom budgetram - elevhälsochef
  4. Utdelning från Habo Energi AB
  5. Reviderad bolagsordning för Netsam AB
  6. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning
  7. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall och Miljö AB
  8. Avsägelse och fyllnadsval valnämnden och barn- och utbildningsnämnden
  9. Rapportering av ej verkställda beslut - kvartal 4 2023
  10. Medborgarförslag om att införa Habos beredskapsdag 2024