Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 24 september kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 24 september kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Redovisning av projekt Heltid som norm
  Besök av socialchef Carina Bergman och HR-konsult och projektledare Sofia Kentson

 2. Information om IT-verksamheten
  Besök av IT-chef Erik Reffner

 3. Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020–2023 – antagande
  Besök av barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg och folkhälsoutvecklare Lena Hedin

 4. Svar på motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer

 5. Val av ersättare för överförmyndaren

 6. Avsägelse och fyllnadsval miljönämnden

 7. Motion om att ställa hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla

 8. Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla