Flygfoto över planområdet

Ändring av byggnadsplan 16-HAJ-1369 för Furusjö tätort

Syftet med ändring av planen är att utöka byggrätterna på befintliga och tillkommande fastigheter samt uppdatera befintliga planbestämmelser. Planområdet ses också över för att uppdateras efter dagens förhållanden.

I kommunens översiktsplan, ÖP 2040, som antogs 2020 finns riktlinjer som anger att Habo kommun vid behov bör se över och uppdatera äldre detaljplaner till rådande förhållanden. Gällande byggnadsplan 16-HAJ-1369 antogs 1960 och togs då fram för fritidshusbebyggelse, med i förhållande till fastigheternas storlek, små byggrätter. Idag är flertalet bostäder permanentbostäder. 

Planen var ute på samråd 30 augusti till 3 oktober 2021, men kommunen har därefter valt att istället göra en ändring av detaljplan. Ett nytt förslag på ändring av byggnadsplanen för Furusjö tätort har tagits fram och byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2023 att skicka ut handlingarna till berörda sakägare och myndigheter enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen för samråd.

Samrådstiden pågår mellan 22 maj och 18 juni 2023.

Planförslaget finns även i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19 samt på Habo bibliotek vid Blå torget, Jönköpingsvägen 2.

Synpunkter på planförslaget ska inkomma skriftligen
senast den 18 juni 2023 till: plan@habokommun.se 
eller
Habo Kommun, Byggnadsnämnden
Box 212
566 24 Habo

Tidplan 

Samråd: 22 maj - 18 juni 2023
Granskning: Kvartal 3 2023
Antagande: Kvartal 4 2023