Flygfoto över planområdet

Ändring av byggnadsplan Furusjö stationssamhälle 16-HAJ-1369

Syftet med ändring av planen är att utöka byggrätterna på befintliga och tillkommande fastigheter samt uppdatera befintliga planbestämmelser. Planområdet ses också över för att uppdateras efter dagens förhållanden.

I kommunens översiktsplan, ÖP 2040, antagen 2020 finns riktlinjer som anger att Habo kommun bör se över och uppdatera äldre detaljplaner till rådande förhållanden. Gällande byggnadsplan Furusjö stationssamhälle, 16-HAJ-1369, antogs 1960 och togs fram för fritidshusbebyggelse, med i förhållande till fastigheternas storlek, små byggrätter. Idag är flertalet bostäder permanentbostäder. 

Ändringen av byggnadsplanen var ute på samråd mellan 22 maj och 18 juni 2023 enligt byggnadsnämndens beslut den 20 april 2023 att skicka ut handlingarna till berörda sakägare och myndigheter enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.

Granskning

Nu har förslaget bearbetats och ställs ut för granskning mellan 22 januari till 25 februari 2024.

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till byggnadsnämnden senast 25 februari 2024, via e-post till plan@habokommun.se eller via post till Habo kommun, Byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo.

Den som vid granskningstidens slut inte har framfört sina skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande.

Planförslaget finns även i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19 samt på Habo bibliotek vid Blå torget, Jönköpingsvägen 2.

Tidigare handlingar

Tidplan 

Samråd: 22 maj - 18 juni 2023
Granskning: 22 januari - 25 februari 2024
Antagande: Prel maj 2024