Flygfoto över planområdet.

Ändring av byggnadsplan Furusjö stationssamhälle 16-HAJ-1369

Syftet med ändring av planen är att utöka byggrätterna på befintliga och tillkommande fastigheter samt uppdatera befintliga planbestämmelser. Planområdet ses också över för att uppdateras efter dagens förhållanden.

I kommunens översiktsplan, ÖP 2040, antagen 2020 finns riktlinjer som anger att Habo kommun bör se över och uppdatera äldre detaljplaner till rådande förhållanden. Gällande byggnadsplan Furusjö stationssamhälle, 16-HAJ-1369, antogs 1960 och togs fram för fritidshusbebyggelse, med i förhållande till fastigheternas storlek, små byggrätter. Idag är flertalet bostäder permanentbostäder. 

Ändringen av byggnadsplanen var ute på samråd mellan 22 maj och 18 juni 2023 enligt byggnadsnämndens beslut den 20 april 2023 att skicka ut handlingarna till berörda sakägare och myndigheter enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen. Därefter bearbetades planen och ställdes ut på granskning mellan 22 januari och 25 februari 2024. 

Planförslaget antogs av byggnadsnämnden den 21 maj 2024. 

Antagandehandlingar

Tidigare handlingar

Tidplan

Samråd: 22 maj - 18 juni 2023
Granskning: 22 januari - 25 februari 2024
Antagande: 21 maj 2024